آموزش پيشرفته Photoshop CC

آموزش پيشرفته Photoshop CC
تولید کننده:شرکت نوین پندار
کد کالا:1
امتیاز جایزه:0
موجودی:در انبار موجود نیست
0 نظر
14,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 14,800 تومان


عناويني كه در اين مجموعه مي آموزيد:

فصل اول : بردار در فتوشاپ
درس اول : بردار در فتوشاپ
• تعريف بردار در فتوشاپ
• مقايسه پيكسل و بردار
• مزاياي استفاده از لايه هاي برداري
درس دوم : معرفي ابزارهاي ترسيم
• معرفي ابزارهاي ترسيم
• بررسي روشهاي ترسيم
درس سوم : Path چيست ؟
• ترسيم با حالت Path
• تعريف Path
• آشنايي با پنل Path
درس چهارم : كار با ابزار ترسيم
• معرفي پنل Properties
• بررسي خصوصيات چهار گوش, دايره و چند ضلعي
• بررسي خصوصيات ترسيم ستاره، خطوط جهت دار
• آشنايي با Custom Shape
درس پنجم : Path Operation
• معرفي دستورات Path Operation
• آشنايي با دستورات Combine ، Subtractو Intersect
• آشنايي با Exclude Overlapping
درس ششم : آشنايي با Fill و Stroke • معرفي خصوصياتFill و Stroke
• ايجاد خط چين
• اعمال طيف رنگ و بافت به Stroke

فصل دوم : ترسيم
درس اول : كار با ابزار path selection
• معرفي ابزار انتخاب path
• مقايسه path selection با Move
• جابجايي و تغيير اندازه Path
• كنترل خصوصيات Path
درس دوم : كار با ابزار Direct selection
• معرفي ابزار Direct selection و قابليتهاي آن
• حالات مختلف نقاط تشكيل دهنده Path
• مقايسه Direct selection و Path section
• كنترل نقاط و خطوط وجابجايي و كنترل اهرمها
درس سوم : كار با ابزار pen
• بررسي حالتهاي مختلف ابزار Pen
• نحوه ايجاد يك لايه وكتور
• ترسيم يك شكل ساده با ابزار Pen
• نحوه ترسيم يك خط منحني
• آشنايي با اهرمهاو مديريت و كنترل آنها
• فعال و غير فعال كردن يك Path
• ارتباط ميان خط اهرم و نقطه
درس چهارم : كار با ابزار Convert Point
• بررسي شرايط متقارن دو اهرم
• آشنايي با ابزار Convert Point
• كنترل اهرمها بصورت مستقل
• حذف و اضافه كردن اهرم
• شروع به ترسيمهاي پيچيده
درس پنجم : انتخاب يك تصوير
• ترسيم اشكال دلخواه
• نحوه انتخاب يك شكل با ابزارهاي ترسيم
• اضافه و حذف كردن نقطه
درس ششم : آشنايي با پنل path
• آشنايي با پنل path
• معرفي Work path
• كار با دستور fill path with foreground color
• كار با دستور Stroke path with brush
• كار با دستور Load path as selection
• كار با دستور Make work path from selection
درس هفتم : ذخيره كردن Path
• Export يك مسير به فايل .ai
• بررسي فايل ايجاد شده در Illustrator

فصل سوم : متن در فتوشاپ
درس اول : انواع متن
• آشنايي با انواع متن
• شروع به تايپ در فتوشاپ
• ايجاد يك كادر متني
• مقايسه متن گرافيكي و پاراگراف
درس دوم : Type Mask
• آشنايي با لايه متن
• نحوه تثبيت يك لايه متني
• كار باVertical type tool
• كار با ابزار Type Mask tool
درس سوم : كار با متن
• آشنايي با روشهاي اديت متن
• انتخاب كردن متن
• آشنايي با Option ابزار متن
• آشنايي با كليدهاي ميانبر در مورت متن
درس چهارم : پانل كاراكتر
• آشنايي با پنل كاراكتر
• تغيير فونت و اندازه متن
• تعيين فاصله خطوط و فاصله حروف
• آشنايي با Base line
• تعيين رنگ فونت
درس پنجم : پانل پاراگراف
• آشنايي با پنل پاراگراف
• ساخت يك كادر متني
• تعريف پاراگراف ،چيدمان و لياوت متن
• تعيين حاشيه و كنترل فاصله بين پراگرافها درس ششم : Character Style
• آشنايي با پانل كاراكتر استايل
• اعمال كاراكتراستايل به متن
• آشنايي با دستور Clear override
• كار با Character Style option
درس هفتم : Paragraph Style
• آشنايي با پاراگراف استايل
• آشنايي با دستور Clear override
• ساخت يك Paragraph Style
• كار با Paragraph Style option
درس هشتم : غلط يابي و جستجو در متن
• آشنايي با دستور Check spelling
• اصلاح ايرادهاي تايپي يك متن
• جستجو در متن
• جايگزيني كلمات در يك متن
درس نهم : متن و مسير
• نوشتن متن بر روي يك مسير منحني
• كنترل متن بر روي مسير
• ايجاي يك كادر متني با شكل خاص و تنظيمات مربوطه
درس دهم : text wrap
• آشنايي با دستور Text Warp
• دفرمه كردن متن
• Transform كردن متن

فصل چهارم : آشنايي با Belending Mode
درس اول : آشنايي با Belending Mode
• تعريف Blending mode
• آشنايي با دسته بندي Blend mode
• آشنايي با Dissolve
درس دوم : آشنايي با Darken مدها يا مدهاي تيره
• تعريف Darker color
• آشنايي با مدهاي Darken، Multiply، Color Burn
• آشنايي با مدهاي Linear burn ، Darker
درس سوم : آشنايي با Lighten مدها يا مدهاي روشن
• آشنايي با Lighter color
• آشنايي با مد هاي Lighten، Screen، Color Doge
• آشنايي با مدهاي Linear Doge ، Lighter Color
درس چهارم : آشنايي با Contrast مدها
• آشنايي با Contrast مدها
• آشنايي با مدهاي Overlay ، Soft Light
• آشنايي با مدهاي Hard Light ،Vivid Light
• آشنايي با مدLinear Light ، Pin lightو مدHard Mix
درس پنجم : آشنايي با Comprative mode
• توضيحاتي در مورد مدهاي مقايسه اي
• آشنايي با مدهاي Difference و Exultation
• آشنايي با مدهاي Subtract و Divide
درس ششم : آشنايي با Comosite و مدهاي تركيبي
• آشنايي با مدهاي تركيبي
• آشنايي با Hue ، Color، Saturationو Luminosity
درس هفتم : بررسي Blend mod با يك تصوير
• بررسي مدها روي يك تصوير
• ايجاد بافت بر روي تصوير
• تغيير كنتراست بوسيله مدها
• تبديل تصوير به نقاشي
درس هشتم : رنگي كردن يك تصوير
• رنگ آميزي پوست و مو
• رنگ آميزي اجزاء صورت
درس نهم : جادوي Blend Mode
• ايجاد بافت
• رنگ آميزي بافتهاي ايجاد شده با كمك بلند مد

فصل پنجم : Layer Style
درس اول : معرفي Style layer
• انجام يك پروژه
• تعريف استايل ليرها
• معرفي و كار با تمام استايل ليرها
درس دوم : ايجاد سايه
• كار با Drop shadow
• اعمال سايه به محتويات لايه و تنظيمات مربوطه
• معرفي Inner Shadow و خصوصيات آن
درس سوم : ايجاد درخشندگي
• كار با Outer Glow و Inner Glow
• تغيير رنگ Glow
• استفاده از يك طيف رنگي براي ايجاد درخشندگي
• كار با بخش Quality
درس چهارم : رنگ آميزي با Style Layer
• Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay
• استفاده از دستورات رنگ آميزي به صورت تركيبي
درس پنجم : ايجاد برجستگي
• كار با دستور Bevel & Emboss
• برجسته كردن لبه هاي لايه و اعمال تنظيمات آن
• آشنايي با Contour
• اعمال بافت بصورت برجسته
درس ششم : خط دور لايه
• استفاده از Satin
• اعمال Stroke به لايه و تنظيم خصوصيات آن
• برجسته كردن Stroke
درس هفتم : تعريف Fill و Opacity
• مقايسه Fill و Opacity
• ايجاد يك بافت شيشه اي
درس هشتم : مديريت استايلها
• بررسي استايلها روي لايه در پانل لير
• ايجاد ،حذف و كپي كردن افكتها
• آشنايي با دستور Rasterize layer style
• آشنايي با Global Light
• كار با دستور Scale Effect
درس نهم : كار با Pallet Style
• آشنايي با پنل Style
• اعمال Style روي لايه
• ساخت يك Style جديد

فصل شش : كار با ماسك
درس اول : آشنايي با Mask
• معرفي انواع ماسك
• بررسي ماسك در پنل لير
• نمايش لير ماسك
درس دوم : معرفي Layer Mask
• روش ايجاد Layer Mask
• تاثير رنگ سياه و سفيد در Layer Mask
• بررسي رنگ خاكستري در Layer Mask
• ايجاد Layer Mask همراه با انتخاب
درس سوم : كار با لير ماسك
• ماسك كردن يك تصوير
• مونتاژ يك عكس با كمك ماسك
• معرفي Indicates layer mask is linked to layer
درس چهارم : كار با Refind Edge
• آشنايي با Output در Refine edge
• ايجاد يك لايه جديد به همراه ماسك
• ايجاد يك سند جديد به همراه لايه ماسك
درس پنجم : معرفي vector mask
• معرفي و ايجاديك Vector Mask
درس ششم : كار با پانل Propertise
• بررسي يك Vector Mask در پنل Properties
• معرفي دستورات Mask Edge و Color Range
• معكوس كردن محدوده Mask
• تبديل محدوده ماسك به يك انتخاب
درس هفتم : معرفي Clip Mask
• معرفي و ايجاد Clip Mask
• مزاياي استفاده از Clip Mask
• مديريت و كنترل لايه ها در Clip Mask
درس هشتم : ماسك هاي تركيبي
• نوشتن يه متن با كمك عكس
• تركيب لير ماسك و كليپ ماسك
درس نهم : ماسك و Layer Style
• اعمال يك Style به ماسك
• بررسي Style در Clip Mask و Layer Mask

فصل هفتم : كار با اسمارت آبجكت
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجكت
• تعريف اسمارت آبجكت
• مقايسه لايه اسمارت و لايه نرمال
درس دوم : وارد كردن و ايجاد اسمارت آبجكت
• آشنايي با دستور Place
• وارد كردن يك عكس به صورت اسمارت آبجكت
• ايجاد اسمارت آبجكت از Mini Bridge
• آشنايي با دستور Convert To Smart Object
• ايجاد اسمارت آبجكت با كمك Adobe Camera Raw
درس سوم : ويرايش اسمارت آبجكت
• انجام يك پروژه
• تبديل چند لايه به يك اسمارت آبجكت
• ويرايش اسمارت آبجكت
درس چهارم : كار با اسمارت آبجكتهاي وكتور
• وارد كردن يك اسمارت آبجكت از Adobe illustrator
• ويرايش اسمارت آبجكت در Adobe illustrator
درس پنجم : مديريت بر روي اسمارت آبجكت
• انجام يك پروژه
• آشنايي با دستور Replace Content
• آشنايي با دستورات Export Content و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگي
درس اول : آشنايي با درخشندگي تصوير
• بررسي كانالهاي رنگ در مد RGB
• تعريف كانالهاي رنگي
• بررسي پهناي رنگي RGB و CMYK
• ته مايه خاكستري رنگ چيست
• آشنايي با Shadow , midtown , highlight
درس دوم : كنترل اتوماتيك درخشش تصوير
• بررسي كانالهاي رنگ در يك تصوير كم كنتراست
• دستورات Auto tone ،Auto contrast و Auto Color
درس سوم : Brightness و Contrast
• معرفي Adjustment
• آشنايي با دستور Contrast brightness
• معرفي Adjustment layer
• اصلاح نور از طريق كانالهاي رنگ
درس چهارم : اصلاح درخشنگي بخشي از تصوير
• كار با ابزارهاي Doge و Burn و خصوصيات آمها
• اصلاح نور تصوير با كمك Contrast brightness
درس پنجم : معرفي هيستو گرام
• معرفي پنل هيستوگرام
• كار با Luminosity
• تشريح نمودار خطي در هيستوگرام
• بررسي تغييرات هيستوگرام هنگام اصلاح نور
درس ششم : كار با Shadow و Hilight
• آشنايي با دستور Shadow Highlight و تنظيمات آن

فصل نهم : اصلاح رنگ تصوير
درس اول : آشنايي با اصلاح رنگ تصوير
• اصلاح رنگ چيست
• بررسي امكانات اصلاح رنگ
• معرفي ابزار Sponge
درس دوم : كار با Level
• بررسي پنجره Level
• تغييرات بر روي Shadow , midtown , highlight
• منظور از in put و out put در يك تصوير چيست
• بررسي قابليت Auto در پنجره Level
• كنترل كانالهاي رنگ با كمك Level
درس سوم : آشنايي با Hue و Saturation
• اصلاح رنگ با كمك Hue / Saturation
• تعرفي Saturation , hue , Lightness
• تاثير گذاري بر روي رنگ مشخص
• استفاده از گزينه Colorize
درس چهارم : آشنايي با Curves
• آشنايي با Curve
• بررسي Out put و Input در پنجره Curve
• اصلاح رنگ و نور با كمك كانالهاي رنگ
درس پنجم : كار با Color balance
• آشنايي با Color Balance
• ساخت يك شعله با كمك Color Balance
درس ششم : استفاده از Photo Filter
• اصلاح رنگ تصوير با كمك Photo Filter
درس هفتم: قديمي كردن تصوير
• مروري بر مباحث فتوشاپ پيشرفته با كمك
قديمي كردن يك عكس
درس هشتم : رنگي كردن تصوير
• رنگي كردن عكس با كمك Hue / Saturation
• رنگ آميزي پوست با كمك Color Balance
• آشنايي با Variation

 ارزانترین و پایین ترین قیمت در تهران و سراسر کشور

ارسال سریع به کلیه نقاط کشور

  • براي خريد محصول ميتوانيد با شماره تلفن هاي 66950054 ، 66970283 ، 09364183044 و يا به آدرس زير مراجعه و به صورت حضوري محصول را دريافت نماييد:

      تهران - خيابان انقلاب - روبروي درب اصلي دانشگاه تهران - پاسا‍ژ فروزنده - طبقه همكف - واحد 317

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:دسته بندی ها